Spółka prowadzi działalność eksploatacyjną w oparciu o cztery oddziały terenowe: w Goleniowie, Płotach, Stargardzie (Lipiniku) i Chojnie.
Krótka charakterystyka działów Spółki:

Oddziały terenowe – nie są oddziałami Spółki w rozumieniu kodeksu prawa handlowego. Są to działy rozproszone w terenie pozwalające na racjonalną kosztowo i szybką eksploatację obiektów na stosunkowo dużym obszarze (byłe woj. szczecińskie i zachodnia część koszalińskiego). Oddziały terenowe są bezpośrednio odpowiedzialne za eksploatację obiektów na przypisanym im terenie. Zasadą jest, iż maksymalna odległość obiektu od siedziby oddziału wynosić ma 50km.Do zakresu zadań należy:

 • bieżąca eksploatacja obiektów, utrzymanie ich w ciągłym ruchu, utrzymanie na nich jakości określonej w przepisach i pozwoleniach wodnoprawnych,
 • usuwanie awarii,
 • stały nadzór i kontrola obiektów,
 • wykonywanie części remontów i modernizacji.
 • oddziały w terenie pracują w oparciu o trzyosobowe pogotowia techniczne wyposażone w samochód i sprzęt niezbędny do zleconych im zadań.

Dział Obsługi Odbiorców – dział opiekujący się odbiorcami firmy, a więc osobami, które są podłączone do urządzeń eksploatowanych przez Spółkę i korzystają z jej usług na podstawie zawartej umowy. Jego działalność to przede wszystkim:

 • zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków – głównie na miejscu u klienta,
 • prowadzenie rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków – jest to więc również dział sprzedaży,
 • przyjmowanie i realizowanie reklamacji wniosków itp.

Pomimo, iż dział strukturalnie usytuowany jest w centrali (siedzibie) firmy (tam ma miejsce kierownictwo, przyjmowanie telefonicznych i pisemnych zgłoszeń itd.) to jego praca opiera się w przeważającej części na pracownikach terenowych, rozmieszczonych we wszystkich Oddziałach Terenowych firmy, docierających do klienta do miejsca jego zamieszkania.

Dział Eksploatacji – dział z pułapu centrali firmy “spinający” całość działań eksploatacyjnych. Dział odpowiada za:

 • planowanie remontów, modernizacji i rozwoju obiektów i sieci,
 • nadzór nad właściwą pracą obiektów, zbieranie danych na temat jakości świadczonych usług (jakości produkowanej wody, oczyszczania ścieków), opracowywanie i niezbędnej dokumentacji (np. operatów) i uzyskiwanie pozwoleń na eksploatację,
 • wydawanie warunków technicznych dostaw wody i odbioru ścieków, pozwoleń na włączenia, uzgodnienia dokumentacji technicznej,
 • odbiór inwestycji i nowo-wykonywanych przyłączy.

Dział ściśle współpracuje z kierownikami Oddziałów Terenowych.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków - dział w pionie technicznym Spółki prowadzący pełen zakres badań wody i ścieków pod względem fizyko-chemicznym, umożliwiający stały monitoring właściwej pracy eksploatowanych obiektów, ściśle współpracujący z Oddziałami Terenowymi i innymi Działami Spółki.
Do zadań Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągów Zachodniopomorskich Spółki z o.o. należy:

 • kontrola jakości wody surowej pobieranej ze studni głębinowych
 • stały monitoring procesów technologicznych na ujęciach wody oraz jakości wody uzdatnionej
 • kontrola jakości ścieków surowych wpływających na oczyszczalnie ścieków
 • stały monitoring jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni ścieków oraz ścieków popłucznych powstających w stacjach uzdatniania wody
 • świadczenie usług dla klientów

Dział Inwestycji i Remontów - dział realizujący w niemal pełnym zakresie inwestycje branży wodociągowo kanalizacyjne, jak również modernizację i remonty obiektów na potrzeby własne i na zlecenie. Dział posiada środki techniczne, kadrę i doświadczenie niezbędne do realizacji budowy i modernizacji:

 • całościowych ujęć wody – od odwiertów studni (brygada wiertnicza, geolog), poprzez wykonawstwo budynków i instalację całości ciągów technologicznych,
 • wodociągowych sieci przesyłowych i rozdzielczych wraz z przyłączami,
 • oczyszczalni ścieków różnych typów,
 • systemów kanalizacji (grawitacyjnej, tłocznej systemów przepompowni itd.).

Dział Głównego Mechanika – dział odpowiedzialny za:

 • transport i logistykę w firmie,
 • naprawy sprzętu w szczególności ciężkiego: koparki, wywrotki, dźwigi,
 • naprawy i konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: w tym serwis pomp (stacja napraw pomp hydro-vacum)

Dział Zaopatrzenia – niewielki dział (2 osoby) dział odpowiedzialny za zaopatrzenie w firmie, w szczególności za zapewnienie na stanie materiałów niezbędnych do usuwania w każdym czasie zaistniałych awarii.

W firmie działają również właściwe dla każdego większego podmiotu: pion księgowości, wraz z windykacją oraz samodzielne stanowiska jak np. prawnik, specjalista BHP, specjalista ds przetargów itd.